Innkalling til stiftelsesmøte for Vestfold permakulturlag 

Søndag 2. juni kl 19:00 holdes stiftelsesmøte for Vestfold permakulturlag på Holt Gård, Grøumveien 229, 3176 Undrumsdal

Vi er en liten gruppe medlemmer i NPF som har tatt initiativ til å opprette lokallag i Vestfold. 

Gjennom 3 treff, med dugnader, sosialt samvær og debatt har vi formulert det vi kan se for oss som et fundament for å starte opp et lokallag. 

Ut ifra det universelle behovshjulet har vi valgt våre 3 viktigste behov.

læring – tilhørighet – samarbeid 

Vi har også valgt 3 bærekraftsmål hvor vi mener vår gruppe kan bidra til.

Kunne du tenke deg å være styremedlem? Gi beskjed til Iris:

Kunne du tenke deg å være i valgkomiteen for styrevalg neste år? Gi beskjed til Ryan:  

Har du forslag til saker eller annet som du ønsker behandlet på stiftelsesmøte? 

Kontakt Camille:

Fint om du melder deg på fb-arangementet

Permakultur Vestfold på facebook

eller gir beskjed til Ryan:  

Saksliste

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av referent

3. Godkjenning av dagsordenen

4. Valg av navn

5. Forfatte formålstekst (3) i vedtektene

6. Godkjenne vedtektene  

7. Behandle innkomne forslag 

8. Valg av styret 

9. Valg av valgkomite

Forslag til vedtekter for Vestfold permakulturlag

1. Organisasjonsform og foreningsnavn

Vestfold permakulturlag er en forening som er tilsluttet Norsk permakulturforening (NPF), som lokallag. Opprettelsen av vedtekter for lokallaget skal være godkjent av styret i NPF ved etablering, og vedtektene tar utgangspunkt i NPFs vedtekter. 

2. Formål

Foreningens formål er å arbeide for permakulturens utbredelse og utvikle den for norske forhold, blant annet gjennom informasjons- og kursvirksomhet og kontaktformidling.

3. Styret

Styret skal bestå av minst tre, maks 7 medlemmer. Styret velger selv en styreleder som har kontakt med NPF. Videre skal styret ha en nestleder, samt en økonomiansvarlig. Styret fører protokoll fra sine møter og plikter å sende årsmelding med lokallagets aktiviteter, samt regnskapet, til NPF før årsmøtet. Styreleder har signaturrett. Styremøter holdes etter behov, og styrevedtak fattes ved alminnelig flertall hos de fremmøtte. 

4. Medlemskap 

Medlemmer i lokallaget er alle som har betalt kontingent for året til Norsk permakulturforening. Medlemskap kreves for å ha stemmerett ved lokallagets årsmøte.

5. Årsmøte

Årsmøtet utgjør lokallagets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år, innen fristen for innlevering av saker til NPF sitt årsmøte. Styret innkaller alle medlemmene med én måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Årsmøtet velger en valgkomite på minst 2 medlemmer, etter innstilling fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokallaget har over 20 medlemmer. Alle har adgang til årsmøtet, men kun medlemmer av NPF har stemmerett. 

Årsmøtet skal gjennomgå:

1. Valg av ordstyrer.

2. Valg av referent.

3. Godkjenning av dagsorden.

4. Fremlegge og godkjenne styrets årsberetning 

5. Fremlegge og godkjenne årsregnskapet.

6. Behandle innkomne forslag 

7. Valg av styret og valgkomite

6. Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

7. Økonomi 

Lokallagets økonomi er uavhengig av NPF, med eget budsjett og regnskap. 

8. Arrangement og prosjekter

Styret må godkjenne de ulike aktiviteter og prosjekter som arrangeres i lokallagets navn, og styret skal ha fullt innsyn i prosjektenes økonomi. Ved oppløsning av lokallaget skal eventuelle gjenværende midler gå til NPF.