Norsk Permakultur Diplom Laug

Hvordan ta diplom under Norsk Permakultur Diplom Laug

Norsk Permakultur Diplom Laug (heretter NPDL) har som mål å ivareta diplom kvalifiseringsprosessen for de som ønsker å gjennomføre en selvstendig permakultur diplom prosess. 

NPDL er organisert som et laug under Norsk Permakultur Forening. Medlemmene består av diplomholdere, diplomander og styremedlemmer fra den norske permakulturforeningen (eventuelt andre nordiske permakultur foreninger.)  

NPDL organiserer laugsmøter/diplomseminarer der diplomander og diplomholdere/mentorer sammen vurderer arbeidet som gjøres, og som utgjør et faglig fellesskap for både diplomander og mentorer.

En diplomprosess er en individuell prosess, som er personlig. Man kan gjerne samarbeide med andre om å jobbe med diplom prosjekter, men det må da gå tydelig frem hvilke roller en selv har hatt i arbeidet. Uansett er diplomen en personlig prosess, og skal presenteres av en person, som da eventuelt får diplom.

En vanlig diplomprosess er stipulert til å ta minimum fra 2 til 3 år etter endt PDC, avhengig av kategori. 

Diplomprosess

Nødvendig bakgrunn

For å registrere seg som diplomand (en som ønsker å ta en permakultur diplom) må du ha tatt en PDC (Permacultur Design Certificate) som er godkjent av en nasjonal Permakultur forening. PDCer fra hele verden kan derfor godkjennes. Det må legges frem dokumentasjon for fullført PDC med hvor, når og hvem som var lærer for kurset. I tillegg må diplomanden være medlem i Norsk Permakulturforening, eller en annen nordisk permakulturforening.

Registrering

For å ta diplom må diplomanden registrere seg som medlem i NPDL. (Se under for priser)

Valg av hovedmentor

Når du er registrert som diplomand må du velge en første mentor (1M) blant skandinaviske diplomholdere som er tilknyttet NPDL. Diplomanden er selv ansvarlig for å finne sin hovedmentor, men alle diplomholdere tilknyttet NPDL vil kunne gi veiledning om hvem som kan passe best i forhold til ønsket kategori. Diplomanden og hovedmentor inngår så en gjensidig forpliktende avtale.  Diplomanden skal betale for mentorarbeid en gang per år. (Se priser under).

Arbeid med hovedmentor (1M)

Ved oppstart av arbeid med 1M så innebærer det en første gjennomgang av ønsket kategori(er). Dilplomanden må velge kategori i samråd med hovedmentor, det er også mulig å velge kombinasjoner med forskjellige kategorier. Videre må det lages en læringssti (learning pathway) og hva diplomarbeidet skal inneholde. Ved landbaserte prosjekt vil det være nødvendig med en befaring, utgifter til dette må tas av diplomanden og det avtales særskilt med 1M om hva som må dekkes.

Ferdigstilling av arbeid

Diplomarbeidet er en selvstendig prosess. Diplomanden avtaler med 1M en framdriftsplan og ønskede deadlines for arbeidet. Arbeidet er ferdigstilt når 1M har godkjent arbeidet og både diplomand og 1M ønsker, og er enige om at arbeidet skal vurderes av en andre mentor (2M).

Dokumentasjon av prosessen

Diplomarbeidet skal foreligge i en form som er slik at en tredjepart lett kan sette seg inn i arbeidet. Det er i prinsipp valgfri metode for hvordan diplomen presenteres. Nedenfor gis noen retningslinjer for hva slags dokumentasjon som forventes.

Hva kan en dokumentasjon av diplomprosessen innebære? 

 • PPT presentasjon maks 40 slides/45 minutter. Dersom skriftlig 30 til maks 100 sider.
 • Presentasjon av arbeidet/prosessen. Kan gjøres med bilder, film, skriftlig, og en kombinasjon av forskjellige medier. Bør beskrive før og etter situasjonen, hvilke permakultur prinsipper og designmetoder som er brukt og hvorfor.
 • Egen evaluering av prosessen. Hvilke erfaringer har diplomanden gjort? hva fungerte bra/dårlig. Hvordan tenker man at arbeidet kan utvikles videre.
 • Diplomanden skal inkludere arbeid som er gjort for å spre permakultur, kurs, presentasjoner, møtevirksomhet ol. og evt. arbeid gjort for permakultur foreningen.
 • Anbefales å inkludere et vedlegg med bøker, kurs, artikler ol. som viser at diplomanden har fordypet seg i permakultur ila. diplomprosessen. Beskrives kort med en setning hver.

Valg av andre mentor (2M)

I samarbeid med 1M velges en andre mentor (2M). Hovedmentor skal være behjelpelig med å finne andre mentor. Det er ønskelig at vedkommende ikke har et nært kjennskap til diplomanden eller diplomandens arbeid, slik at vurderingen er mest mulig uavhengig.
Se listen over diplomholdere i Norge her.

Gjennomgang av andre mentor

Andre mentors ansvar er å gjøre en uavhengig vurdering av diplomandens arbeid, og skal kvalitetssikre at arbeidet holder mål. 2M tilsvarer en uavhengig sensor. Det kan innebære at diplomanden må supplere arbeidet, eventuelt tilføre noe eller gjennomføre tilleggsarbeid, som klargjør arbeidet for godkjenning. 

Endelig godkjenning

Det er først når både 1M og 2M er fornøyd med kvaliteten på arbeidet at arbeidet kan godkjennes. Dette gjøres av 1M og 2M i fellesskap. Når arbeidet er godkjent meldes dette til NPDL, som utsteder diplom.

Publisering

Etter at diplomet er godkjent legges den ut på NPDLs nettsider (alternativt Norsk Permakulturforenings nettsider = et nettsted hvor alle diplomprosjekter er samlet).

Presentasjon av arbeid

Diplomanden må presentere diplomet på den første etterfølgende Diplom Laugs seminar dersom det er mulig. Alternativt så kan arbeidet presenteres offentlig på nett som et nettmøte. Dette avtales med NPDL og daglig leder i Norsk Permakulturforening.

Status diplomand

Etter godkjent diplomarbeid blir diplomanden en diplomholder, og fortsetter som medlem i NPDL, men da med endret status. Det forventes at alle som tar diplom under NPDL er tilgjengelige for å være mentorer for nye diplomander.

Økonomi / priser

Diplomlauget drives i stor grad ideelt og har egen konto (i Cultura bank) som bare tilhører «diplomlauget». Alle innbetalinger går via diplomlauget, med unntak av direkte utgifter se under.

Tilknytningen til foreningen gir tilgang til nettside, blad, nyhetsbrev, felles årsmøte mm. Styret i NPDL lager et budsjett og vurderer avgifter, priser og kostnader fortløpende.

En diplomprosess har pt. følgende utgifter

 • Registrerings-/administrasjonsavgift i NPDL er på kr. 1000.-, det dekker registrering i NPDL, og endelig godkjenning. 
 • Det kreves honorar til 1. mentor på 5000,- NOK pr år. 
 • 2. mentor skal ha et engangs honorar på kr. 3000.-.

Honorarer/registreringsgebyr refunderes ikke etter påbegynt diplomarbeid.

Det er mulig å avtale ekstra tid med mentor utenom til en avtalt pris. Dette gjøres i så fall direkte med mentor.

Dersom det kreves at 1 mentor kommer på befaring, skal utgifter til reise, kost og losji dekkes av diplomanden, dette avtales på forhånd mellom diplomand og 1M. I tillegg kan det avtales et tilleggshonorar for besøket på maks. kr 1000.-/dag.

Styret i NPDL og årsmøtet skal indeksregulere/ justere priser etter behov.

Dokumenter

Avtale mellom diplomand og mentor

Tilleggsinformasjon for diplomand og mentor

Diplomkriterier

Veiledningen nedenfor er ment å gi inspirasjon til diplomarbeidet, og kan være en ramme for diplomanden, men anvendelsen av kriteriene må være fleksibel, og diplomprosessen skal være åpen for alternative metoder og innhold.

Følgende kriterier er grunnleggende for en diplomand å beherske:

 • Praksis av- og forståelse for permakulturens etikk.
 • Forståelse for – og anvendelse av permakulturens prinsipper, og design verktøy.
 • Egenevaluering av sin prosess.

Mere utdypende innebærer dette følgende:

 1. Overordnet mål: Diplomanden skal demonstrere en god forståelse for permakulturens sentrale mål, etikk og designprinsipper.
 2. Iverksetting: (implementeringen): Diplomanden skal demonstrere at de kan anvende de sentrale målene, etikken og designprinsipper, i sitt eget permakulturarbeid, på en overbevisende måte.
 3. Faglig kompetanse: Diplomanden skal demonstrere overbevisende kompetanse innen den kategorien/de kategoriene, som vedkommende søker diplom i. (Se nedenfor vedr. de 14 kategoriene).
 4. Forankring i praksis: Diplomandens kompetanse og virke skal være forankret i praksis, eller være rettet mot anvendelse i praksis (i motsetning til akademisk- intellektuelle abstraksjoner).
 5. Regional forankring: Diplomandens arbeid skal være basert på den regionale konteksten – kulturelt, klimatisk og geografisk- der arbeidet finner sted.
 6. Relasjonell forståelse: Diplomanden skal demonstrere en god forståelse for sammenhengene mellom de forskjellige fagområder og designelementer som faller inn under permakulturens arbeidsområde. Diplomanden skal kunne arbeide i kontekst av en helhetsforståelse som bevisst forholder seg til permakulturens forskjellige fagområder, uansett om vedkommende søker diplom på grunnlag av mer snevert fagspesifikke arbeider.
 7. Tverrfaglighet: Diplomanden skal demonstrere en god forståelse for tverrfagligheten i permakultur. Diplomanden skal således demonstrere at vedkommende kan arbeide flerdimensjonalt, på en måte som håndterer flere av de fagområdene og designelementene som faller innenfor permakulturens arbeidsområde samtidig. 
 8. Forankring til den lokale permakulturforeningen: Det anbefales at diplomanden gjør en aktiv innsats for sin lokale permakultur forening.
 9. Integritet: Endelig vil det ha betydning for vurderingen, at diplomanden med sin fremtreden og sitt arbeid ikke bare kjenner, men også lever og selv representerer det verdigrundlaget, som permakultur er bygget på (jf. pkt. 1.)

Norsk Permakultur Diplomlaug kategorier

Diplomkategoriene nedenfor viser hvilke områder som kan inkluderes i et diplomarbeid. Diplomanden kan velge å gjøre sitt arbeid innenfor en eller flere kategorier, og hvert design som inngår i et diplomarbeid, kan tilhøre en eller flere kategorier.

Kategorier kan kombineres, og det må da tas hensyn til den totale lengden av arbeidet. Diplomand og 1M skal gjøre en skriftlig vurdering av kategori(er)som en del av læringsstien. Det skal vurderes arbeid og omfang av prosjektet, og kategorienes krav må tilpasses den enkeltes arbeid. Det ansees som positivt å kombinere flere kategorier, og at diplomanden viser hvordan disse henger sammen. 

 1. Frittstående designprosjekt. (Site Design). Prosjekt-design / profesjonell design-rådgivning. 10 dokumenterte designarbeider etter tilsvarende. 
 2. Utvikling av et sted(Site development) Flere design, implementert på samme sted og evaluert over lengre tid. Minimum 3 års arbeid på ett sted. Prosessen med regenerativ utvikling må være i gang og dokumentert. 
 3. Utdanning (Education). Design for- og arbeid med permakulturutdanning og –trening. Det må undervises på minst 10 permakultur relaterte kurs/seminarer eller workshops eller tilsvarende, hvorav min 1 PDC grunnkurs, der man er tilstede på hele kurset. Skriftlig tilbakemelding eller evaluering fra deltagerne på kursene er ønsket. Kursprogrammer vedlegges. 
 4. Administrasjon (Administration). Design av- og arbeid med organisasjons- og administrasjonsmetoder i tråd med permakulturens prinsipper. Tilsvarende 3 års fulltidsarbeid i permakultur administrasjon. 
 5. Arkitektur (Architecture). Prosjekt-design / profesjonell design-rådgivning innen arkitektur med permakultur metoder. 10 designarbeider (eller tilsvarende) som viser bærekraftige, rimelige og regenerative alternativer som utvikler estetikken. 
 6. Etablering og implementering av system. (System establishment and implementation). Design, etablering og evaluering av systemer og metoder, som er viktige for permakulturdesign og implementering. Tre års fulltidsarbeid (eller tilsvarende) med å etablere og fullføre et viktig system for permakultur design. 
 7. Forvaltning (Trusteeship). Design, etablering og opprettholdelse av juridiske strukturer for varig sikring av eiendomsforhold til permakulturformål, over minst en femårs periode (eller tilsvarende). 
 8. Samfunnsutvikling. (Community development). Design, etablering og opprettholdelse av økolandsbyer, permakultur i lokalsamfunnet eller felles dyrking, innenfor en bio-regional sammenheng, som forvalter seg selv i minst en 4 års periode (eller tilsvarende). 
 9. Forskning (Research). Skape ny forskning som signifikant bidrar til permakulturens utvikling. 
 10. Finans – økonomi (Economics). Design, etablering og opprettholdelse av økonomiske system, over en 4 års periode (eller tilsvarende), som kan utgjøre et reelt alternativ til konvensjonelle økonomiske systemer.
 11. Media og kommunikasjon. (Media and communications). Design av – og arbeid med- å formidle og spre permakultur, som signifikant bidrar til å øke kunnskapen om permakultur i samfunnet. 
 12. Verktøy/Produksjon (Manufacturing). Design og framstilling av tilpasset teknologi, produksjonsmetoder eller verktøy som signifikant bidrar til design og implementering av permakultur systemer. 
 13. Landbruk og landbrukssystemer (Farming and farming systems). Design og implementering av landbrukssystemer, inkl. økosystembasert dyrking, regenerativt landbruk, karbonlagrende jordbruk, skogshager, agroforestry systemer og bærekraftig skogbruk ved hjelp av permakulturprinsipper. 
 14. Næringsvirksomhet (Business) Design og etablering av nye virksomheter og næringsmodeller og/eller tilpasning av eksisterende næringsvirksomhet ved hjelp av permakulturens prinsipper og verktøy. 

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept