Norsk permakulturforening

Utdannelse i Permakultur

av Poul Erik Pedersen, Danmark

Permakulturen blev født i 1970’erne i et samarbejde mellem Bill Mollison og David Holmgren, i en periode hvor de begge var tilknyttet universitetet i Tasmanien. Siden da har permakulturen (herefter forkortet ‘PK’) udviklet sig i et netværk på kryds og tværs mellem forskellige professioner og lande, og med en mangfoldighed af forskellige arbejdsområder og studieemner.

Netværk: Som udgangspunkt er PK-netværket et meget åbent og løst sammenknyttet netværk, og sådan ønsker vi fortsat, at det skal være. Der findes ingen centraliseret topstyring, og netværket udvikler sig decentralt, på basis af de internationale aftaler som bliver vedtaget på de tilbagevendende, internationale konferencer.

Da permakulturens emneområder er meget omfattende og ofte meget tekniske, har vi etableret et fælles, internationalt system for uddannelse og undervisning i permakultur. Og for at kunne bevare en vis kontrol med, hvordan permakulturen bliver brugt og præsenteret, har vi relateret dette uddannelsessystem til to vigtige ‘kvalitets-stempler’:

* Certifikat
* Diplom

Certifikatet

Certifikatet tildeles efter succesfuld gennemførelse af et kursus af minimum 72 timers varighed, hvor 70% af kursets pensum er fastlagt efter internationale aftaler, og således obligatorisk uanset om man tager sit certifikatkursus i Norge, Sverige, Danmark, England eller Slovenien.

Certifikatkurset afsluttes altid med, at kursisterne udarbejder et fiktivt designprojekt i gruppe-samarbejde, hvor kursisterne kan demonstrere, at de har forstået permakulturens grundlæggende principper og teknikker. Resultatet fremlægges for underviserne og de øvrige kursister, som afslutning på kurset.

På certifikatkurserne undervises der i følgende emner:

* Begrebsafklaring: økologi, bæredygtighed, permakultur
* De 5 katastrofer, Permakultur Etik
* Permakulturprincipper. Zoner, sektorer, m.m.

* At læse et landskab, Keylines, m.m.
* Træers energi udvekslinger
* Bæredygtige systemer
* Formgivning, Naturens Mønstre

* Klima og Energi, Luft- og Energistrømme, Mikroklima
* Vedvarende og fornyelige energikilder, energibesparende teknikker

* Jord, Mulddannelse
* Næringsstofkredsløb
* Kompostering & komposttoiletter

* Planter
* Etablering af mikroklimaer til plantedyrkning
* Plantedyrkning og -systemer

* Vand, Vand i landskabet, Det levende vand, Vandkredsløbet
* Spildevandsrensning
* Vandplantesystemer og aquakultur

* Affald og Affaldshåndtering, Genbrug

* Kredsløbshuset
* Indeklima, vedvarende energi
* Materialer, Byggeri, Bystrukturer
* Byøkologi

* Organisation: Permakulturens 5te Element
* Basisdemokratiske beslutningsprocesser, Lokal beboerorganisering
* Økonomi og grønne penge, LETS
* Bioregioner, Fødevarer og land-by netværk

* Permakultur, nationalt og internationalt
* Kriterier for diplom

* Designopgave

De 30% af pensum, som ikke er fastlagt efter internationale aftaler, relaterer sig til de konkrete bygge- og dyrkningsteknikker, m.m., som selvfølgelig må veksle efter de konkrete forhold i forskellige lande og regioner.

Når man har modtaget certifikatet, er man frit stillet til at lave sine egne PK-projekter og betegne dem som værende ‘permakultur’. Desuden kan man undervise på PK-kurser og repræsentere permakulturen i øvrigt, under forudsætning af at disse aktiviteter er superviseret og godkendt af en diplomholder.

Diplomet

Januar 20-22 samles de nordiske permakulturforeningene for sitt årlige nordiske møte, for å utveksle erfaringer og for å diskutere felles prosjekt, feks Nordiska institutet, som håndterer vårt diplomeringssystem.I April 2016, samlet en gruppe med diplomholdere og styremedlemmer for å diskutere Nordiska institutets videre utvikling. Dette møte resulterte i to forslag, som er linket under.

Det vil komme mer informasjon etter det Nordiske møte, og som medlem i Permakulturforeningen er du velkommen til å delta.

Efter mindst 2 års konkret arbejde med et eller flere af permakulturens arbejdsområder, efter man har modtaget certifikatet, kan man søge om at få tildelt diplom. Det sker ved at publicere en ansøgning med relevant baggrundsmateriale i et af PK-netværkets nyhedsbreve, magasiner eller tidsskrifter, efterfulgt af en personlig præsentation på en af de regionale, nationale eller internationale konference, hvor de fremmødte diplom- og certifikatholdere så afgør, om diplomet kan tildeles.

Diplomansøgeren skal forinden have konsulteret en diplomholder som vejleder, og der skal være mindst én anden diplomholder engageret til at yde relevant kritik til ansøgeren, i rollen som censor.

Diplomet kan tildeles indenfor en eller flere af følgende 12 kategorier:

* Site design. (Projekt-design / Professionel design-rådgivning af mindst 10 projekter)
* Site development. (Udvikling og realisering af et konkret design-projekt – mindst 3 år)
* Education. (Undervisning på mindst 10 certifikatkurser el. tilsv.)
* Administration. (Mindst 3 års fuldtidsarbejde, el. tilsv., indenfor PK-administration)
* Architecture. (Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur – mindst 10 projekter)
* System establishment and implementation. (Mindst 3 års fuldtids arbejde med etablering og afprøvning af et system, som vil være essentielt for permakultur design og implementering)
* Trusteeship. (Etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for uafbrudt bevarelse af jordbesiddelse(r) til PK-formål – mindst 5 år).
* Community development. (Etablering og opretholdelse af øko-samfund, indenfor en bioregional kontekst, som har kunnet opretholde sig selv i mindst 4 år).
* Research. (Et signifikant bidrag til permakulturens videnbank via original forskning).
* Finance. (Etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomisystemer, mindst 4 år).
* Media and communications. (Arbejde som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur).
* Manufacturing. (Design eller fremstilling af relevant teknologi, som bidrager signifikant til design og implementering af permakultur-systemer).

Når man har modtaget diplom, kan man arbejde indenfor samtlige permakulturens arbejdsområder med en diplomholders rettigheder, og ikke kun indenfor de kategorier, som diplomansøgningen relaterede sig til.

Når man har modtaget diplom, har man ret til at udføre professionel rådgivning i forhold til PK-projekter, arrangere kurser og selv undervise i permakultur, samt repræsentere PK-netværket udadtil, i offentligheden, uden at skulle konferere med andre først.

Som diplomholder kan man benytte sig af titlen ‘Permaculture Designer’.

Disse retningslinier er for Europas vedkommende besluttet på den europæiske konference i Slovenien, i 1997.

I England arbejdes der i øjeblikket på at strukturere adgangen til Permakultur Diplomer i et system som kaldes ‘the Diploma WorkNet’.

Certifikat- og diplomholdere i Skandinavien:

Det er usikkert, hvor mange certifikatholdere der i dag findes i de nordiske lande. Der er efterhånden uddelt ganske mange certifikater på vores egne kurser, siden permakulturen fæstede rod i Skandinavien i slutningen af 1980’erne, og der er desuden kommet andre certifikatholdere fra andre lande.

I Danmark gætter vi på, at der er blevet uddelt 3-400 certifikater på vores egne kurser. Det er dog kun at fåtal af disse certifikatholdere, som i dag opretholder aktiv kontakt med foreningen og netværket.

I øjeblikket er følgende diplomholdere i Norge, Sverige og Danmark:

Norge: Jan Bang, Ingvald Erga, Marianne Leisner, Frederica Miller, Herwig Pommeresche og Julio Perez.
Sverige: Helena v. Bothmer, Lennart Pranter, Bertil Thermaenius, Esbjørn Wandt og Philip Weiss.
Danmark: Tony Andersen, Poul Erik Pedersen, Jesper Saxgren, Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb.